Spring naar inhoud

Digitaal werken Dienst Terugkeer & Vertrek

De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. De DT&V had de ambitie om vanaf 2015 volledig digitaal te werken en haar documenten digitaal aan ketenpartners in de vreemdelingenketen beschikbaar te stellen.

Singel & Partners is op grond van haar eerdere werk voor de vreemdelingenketen (zie ook Quickscan digitaal werken in de vreemdelingenketen) gevraagd een visie en aanpak te schetsen om deze ambitie vorm te geven en uiteindelijk te implementeren.

Er is een vooronderzoek uitgevoerd langs verschillende dimensies als wet- en regelgeving, werkprocessen, ICT en digitaal archiveren. Omdat de introductie van digitaal werken nadrukkelijk geen ICT project mag en kan zijn, is een veranderaanpak opgesteld die passend is voor de ‘veranderconfiguratie’ van de  DT&V. Naast het vooronderzoekrapport, zijn een project-startarchitectuur en plan van aanpak voor de ontwerp- en realisatiefase opgesteld.

In samenwerking met Veranderlab en Archiefadvies is de implementatie van digitaal werken uitgevoerd. Naast de digitalisering van de interne processen, is ook de uitwisseling met de ketenpartners gedigitaliseerd en de digitale archivering in het CDD gerealiseerd.